SAT


ზოგადი ინფორმაცია SAT-ის შესახებ:

SAT არის საერთაშორისოდ აღიარებული ტესტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებს თქვენი ცოდნა და რამდენად ეფექტურად შეგიძლიათ ამ ცოდნის გამოყენება შესაბამის ვითარებაში. ტესტი ამოწმებს თქვენი კითხვის, წერისა და მათემატიკურ პრობლემებზე მუშაობის უნარებს. სტუდენტების უმეტესობა SAT-ს აბარებს სკოლის დამამთვრებელ კლასებში. ამერიკის თითქმის ყველა უნივერსიტეტი და კოლეჯი ეყრდნობა SAT-ის შედეგებს ბაკალავრიატზე მისაღები გამოცდების დროს. 

SAT-ის ტესტი პირველი საერთაშორისო ტესტია მსოფლიოში.  მისი წინამორბედი ტესტი პირველად 1901 წელს ჩატარდა და 69 სხვადასხვა ადგილას 1000-მდე სტუდენტმა გაიარა. ხოლო 1926 წლიდან უკვე როგორც SAT ( Scholastic Aptitude Test - სამეცნიერო/ სასკოლო  მზაობის ტესტი) დამკვიდრდა. აქედან მოყოლებული მისი შედეგები თქვენი სკოლის ნიშნებთან კომბინაციაში, დღემდე საუკეთესო ინდიკატორია კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების ადმინსტრაციისათვის სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად. 1990 წელს, SAT-ის შეუცვალეს სახელი და დაარქვეს Scholastic Assassment Test, თუმცა 1993 წლიდან SAT უკვე აღარ იშიფრება და დღეისთვის ცნობილია როგორც SAT Reasonong Test.

მთლიანად SAT-ის ტესტისთვის 3 საათი 45 წუთია განკუთვნილი. იგი სამ მთავარ ნაწილს: წაკითხულის გააზრებას, მათემატიკურ დავალებებსა და ანალიტიკურ წერას მოიცავს. თითოეული ნაწილი თავის მხრივ კიდევ სამ სექციად იყოფა, რომლებსაც მეათე ექსპერიმენტული სექციაც ემატება. ექსპერიპენტული სექცია შეიძლება ტესტის ნებისმიერი ნაწილიდან იყოს და მისი შედეგები საბოლოო ქულებზე არ აისახება. 

კითხვითი ნაწილი, იგივე ვერბალური ნაწილი, ორი 25 წუთიანი და ერთი 20 წუთიანი ტესტისგან შედგება. იგი მოიცავს ორი სახის დავალებას: წაკითხულის გააზრებასა და წინადადებების დასრულებას.  

მათემატიკური ნაწილიც ასევე ორი 25 წუთიანი და ერთი 20 წუთიანი სექციისგან შედგება. პირველი სექცია 20 დავალებას მოიცავს. თითოეულ შეკითხვას რამდენიმე სავარაუდო პასუხი აქვს, რომელთაგან ერთი აუცილებლად სწორია. მსგავსი სახის 16 კითხვაა მესამე სექციაშიც, ხოლო მეორე სექცია 18 დავალებისგან შედგება, რომელთაგან 8-ს სავარაუდო პასუხები აქვს, ხოლო დანარჩენი 10, პასუხის ჩაწერას მოითხოვს. სავარაუდო პასუხებიანი კითხვებისგან განსხვავებით, სტუდენტს უფლება აქვს დავალებებში, რომლებიც პასუხის ჩაწერას საჭიროებენ, რამდენიმე ვერსია ჩაწეროს. ტესტის ამ ნაწილში შემდეგი თეორიული მასალის ცოდნა მოგეთხოვებათ: არითმეტიკა, ალგებრა, გეომეტრია, სტატისტიკა, ალბათობა და მონაცემთა ანალიზი. რაც შეეხება, კალკულატორის გამოყენებას, ათემატიკური ნაწილის ყველა კითხვის ამოხსნა არის შესაძლებელი კალკულატორის გარეშე მარგრამ, თქვენ შეგიძლიათ კალკურატორით სარგებლობა, განსაკუთრებით იმ კალკულატორისა რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ. რეკომენდირებულია სამეცნიერო ან გრაფიკული კალკულატორის გამოყენება.

ანალიტიკური წერის ნაწილი - ორი სახის დავალებებს მოიცავს: პირველი ესსეს დაწერაა, ხოლო მეორე - შეკითხვები, რომლებიც თქვენი გრამატიკის, ლექსიკის, წინადადების და აბზაცების აგებულების ცოდნას ამოწმებს. 

ესსეს დასაწერად 25 წუთია გამოყოფილი და მისი შედეგი ამ ნაწილის საბოლოო შეფასების 30%-ს წარმოადგენს. ესსე მოცემულ შეკითხვას კონკრეტულად და გასაგებად უნდა პასუხობდეს. შეკითხვა შეიძლება ნებისმიერ თემას ეხებოდეს და უფრო ხშირად ფილოსოფიური ხასიათისაა და ისეა შედგენილი რომ მისაღები იყოს ნებისმიერი სტუდენტისთვის, მისი განათლებისა თუ კულტურული წარმომავლობის მიუხედავად. ესსეს 0-6 ქულიანი სკალის მიხედვით ორი დამოუკიდებელი შემსწორებელი აფასებს. იმ შემთხვევაში თუ მათი შეფასება მკვეთრად განსხვავებული აღმოჩნდა, მესამე გამსწორებელი კიდევ ერთხელ ამოწმებს ნაწერს და მისი შეფასება უკვე საბოლოოა. 

ზოგადად, კითხვები სამივე ნაწილის ყველა სექციაში დასაწყისში მარტივია, ხოლო ბოლოში - რთული.

ქულები და ჩაბარების წესები:

ტესტი წელიწადში 7-ჯერ ბარდება ამერიკაში - ოქტომბერში, ნოემბერში, დეკემბერში, იანვარში, მარტში ან აპრილში, მაისსა და ივნისში. მისი ჩაბარება შესაძლებელია იმავე თვეებში მსოფლიოს დანარჩენ ქვეყნებში, გარდა მარტის ან აპრილისა. როგორც წესი, SAT-ის ტესტი თვის პირველ შაბათს ტარდება ნოემბერში, დეკემბერში, მაისსა და ივნისში. გამოცდის ჩაბარების მსურველებმა ტესტის თარიღამდე სამი კვირით ადრე უნდა გაიარონ ონლაინ-რეგისტრაცია საკუთარი ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის გამოყენებით. 

ტესტის ჩაბარების საფასური 81$ დოლარია. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, იგი სულ სამი ნაწილისგან შედეგება და თითოეული ნაწილი 200-800 ქულიანი სკალით ფასდება. შესაბამისად, მინიმალური ჯამური ქულა 600-ია, ხოლო მაქსიმალური - 2400. 

SAT-ის ჩაბარებისას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდნეტებს აქვთ საშუალება უფასოდ გაიარონ ტესტი. ასევე მათ ეძლევათ ჩვეულებრივთან შედარებით ნახევარჯერ ან ორჯერ მეტი დრო.

SAT-ის ოფიციალური საიტი:

http://sat.collegeboard.org/home

SAT-ის სასწავლო კურსის აღწერა:

სწავლების პერიოდში თანაბრად ექცევა ყურადღება SAT-ის სამივე ნაწილის (Writing, Critical Reading and Math)  ჩვევების განვითარებას. 

კურსის მსვლელობისას ხდება რეალური ტესტებისა და სავარჯიშოების თანმიმდევრული გამოყენება. ჩვენს მიერ შემუშავებული სწავლების სისტემა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალური პროგრესის მიღწევა დროის მინიმალურ მონაკვეთში მოხდეს.

ჩვენი სისტემა გულისხმობს მასწავლებლისა და ადმინისტრაციული პერსონალის ერთობლივ მუშაობას იმისთვის, რომ სტუდენტის წარმატება გარანტირებული იყოს.

კურსის დაწყებამდე მსურველებმა უნდა გაიარონ ე.წ. დიაგნოსტიკური ტესტი, რომელიც საზღვრავს თქვენი ცოდნის დონეს და საშუალებას გვაძლევს შევარჩიოთ ოპტიმალური სასწავლო პროგრამა.

ჩვენ გთავაზობთ როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ მეცადინეობებს და თქვენთვის მაქსიმალურად მოქნილ გრაფიკს. 

გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ SAT-ის კურსისთვის წინა-მოსამზადებელი პროგრამები: მათემატიკასა და ინგლისურ ენაში, შესაბამისი ცოდნისა და ჩვევების გამოსამუშავებლად. 

კურსის საფასურში შედის სტუდენტების სასწავლო მასალებით უზრუნველყოფა.

კურსზე ჩაწერა და ინგლისური ენის ტესტის ონლაინ რეჟიმში შევსება ამ ბმულზე შეგიძლიათ: http://www.ptg-georgia.com/enroll

კურსის დაწყებამდე საკონსულტაციო შეხვედრისას თქვენ დამატებით გაივლით SAT-ის საბაზისო ცოდნის შესამოწმებელ ვერბალურ და მათემატიკურ ტესტს.

ჩვენი სტუდენტები:

ჩვენი სტუდენტები იღებენ ისეთ მაღალ ქულებსაც, როგორიცაა 2120 ჯამური ქულა.

 

სიახლეები

  • 5
  • ივნ
    ინგლისური ენის და საერთაშორისო ტესტებისთვის მოსამზადებელი ცენტრი, P/T/G - Professional Training Group, რომელიც უკვე 18 წელზე მეტია ამზადებს მსურველებს უმაღლესი ...მეტი
  • 18
  • დეკ
  “ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა” – გჭირდებათ IELTS -ის ჩაბარება?   – შეხვდით ტესტს მომზადებული! თქვენ მიაღწევთ წარმატებას IELTS -ის ტესტში, P/T/G -ს ...მეტი

წარმატებული სტუდენტები

 • გიგლა ჯაბიშვილი

  38 წლის

  გიგლა მოემზადა TOEFL iBT და GMAT -ის კურსებზე ჩვენთან. ძალიან ...მეტი

 • სოფიო ზაქარიაძე

  33 წლის

  სოფო ასევე ემზადებოდა GMAT-ის სწრაფად მოსამზადებელ პროგრამაზე. სწარაფი პროგრესისა და ...მეტი

 • გიორგი შაგიძე

  38 წლის

  გიორგი შაგიძე 2 წელი ემზადებოდა ჩვენთან. მან დეტალურად გაანალიზა ჩვენს ...მეტი

 • ლევან როინიშვილი

  39 წლის

    ამ ორგანიზაციაში კარგად იციან საკუთარი საქმის კეთება. ამაში პირველი გაკვეთილზევე ...მეტი

 • ამირან შეროზია

  36 წლის

      www.linkedin.com/pub/amiran-sherozia/3/1aa/295 ...მეტი

 • გრიგოლ სვანიძე

  33 წლის

  გრიგოლ სვანიძე ჩვენთან ემზადებოდა IELTS -ის ინტენსიურ კურსებზე. ის 2-ჯერ ...მეტი

 • ზურა გიორგაძე

  24 წლის

    www.linkedin.com/in/zuragiorgadze/ ...მეტი

 • დავით მოწონელიძე

  25 წლის

  P/T/G - ის გუნდი დაკომპლექტებულია უმაღლესი დონის სპეციალისტებით. დიდ რეკომენდაციას ...მეტი

 • ლუკა ინჩერტი

  46 წლის

    http://it.linkedin.com/pub/luca-incerti/3b/21/b40/ ...მეტი

 • საბა პოღოსოვი

  30 წლის

  www.linkedin.com/pub/saba-pogosov/17/7a2/a23/ ...მეტი

 • გიორგი ჩუბინიძე

  33 წლის

    http://uk.linkedin.com/in/geochubini/ ...მეტი

 • ჯეისონ დიუპონტ

  41

  მე დიდად მოხარული ვარ, რეკომენდაცია გავუწიო P/T/G -ს. როგორც საქართველოში ...მეტი

 • ჯაბა ბურჯალიანი

  32

    დღეს ძალიან ბევრია ისეთი სასწავლო ცენტრი საქართველოში, რომელიც ცდილობს, მაქსიმალურად ...მეტი

 • დავით ლაგვილავა

  36

    P/T/G - ეს არის კომპანია, რომელმაც შექმნა ბაზარზე ინგლისური ენის ...მეტი

 • მარიამ მითაიშვილი

  18

    "ჩემთვის P/T/G არის ადგილი სადაც შექმნილია მაქსიმალურად სასიამოვნო გარემო, სადაც ...მეტი

 • მარიამ კობიაშვილი

  20

    "PTG-ში TOEFL-ის მოსამზადებელი კურსი გავიარე. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ...მეტი

 • ივანე გიგოშვილი

  26

    "PTG არის შესაძლებლობების სრულად წარმოჩენის, აკადემიური განვითარების და თვითდაჯერებულობის შემძენი ...მეტი

 • ზვიად კერვალიშვილი

  34

  "P/T/G -ს მთავარი უპირატესობა არის მისი პრაქტიკული მიდგომა სწავლის პროცესისადმი ...მეტი

 • ალექსანდრე ქოჩაკიძე

  26

  "PTG-ში გავიარე თვენახევრიანი ინტენსიური კურსი IELTS-ის ტესტისთვის მოსამზადებლად, სადაც მჭირდებოდა ...მეტი

 • მარიამ დავითაშვილი

  22

  მადლობა P/T/G -ს რომ დამეხმარა TOEFL -ში მომზადებაში, კერძოდ ვახოს ...მეტი

ჩვენ შესახებ

P/T/G - პროფესიონალ ტრეინინგ გრუპი 2000 წლის ივნისში ჩამოყალიბდა და მუშაობას შეუდგა როგორც სრულიად დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო ორგანიზაცია. პირველივე მოსწავლეებმა მიაღწიეს იმდენად დიდ წარმატებას რომ დაარსებისთანავე სკოლამ ყურადღება მიიპყრო როგორც ტესტებისთვის მოსამზადებელმა საუკეთესო ცენტრმა. P/T/G -ი ...მეტი